تاریخ : دوشنبه، 14 خرداد ماه، 1397
موضوع :

تلنگر
تلنگر\r\nوقتی با یک انگشت به سمت کسی\r\nاشاره می کنی و مسخره اش می کنی\r\nاگر خوب به دستت نگاه کنی\r\nسه تا انگشتت به سمت خودته!

منبع این مقاله : :نشر دانش زبان و ادبيات فارسي
آدرس این مطلب : http://pursaeidy.ir/95//بدون موضوع/تلنگر.-كسي-را-تمسخر-نكن/