تاریخ : جمعه، 13 آذر ماه، 1394
موضوع :

تعامل اجتماعي




به دیگران خوبی کنید تا از آنها خوبی ببینید. لغزشها را نادیده بگیرید تا شما هم بخشیده شوید. هرگز به دیگران توهین نکنید .حرمت دیگران را نگه دارید. خدا مهربان است و مهربانی را دوست دارد.

منبع این مقاله : :نشر دانش زبان و ادبيات فارسي
آدرس این مطلب : http://pursaeidy.ir/81//بدون موضوع/مهربان-باشيد/