تاریخ : چهارشنبه، 12 فروردين ماه، 1394
موضوع :

درس هاي مهم زندگي

انسان موجودي اجتماعي است، براي شكوفا شدن و نيل به اهداف متعالي نيازمند فراگيري راه و رسم صحيح اصول و قوانين زندگي است. بي شك راهنماي معصومين ع، تجربيات و سخنان خردمندان و انسان هاي وارسته در طول مسير پرپيچ و خم زندگي، بسان چراغي است كه فرا روي خواستاران هدايت و تعالي پرتو افشاني مي كند. اميد است از اين رهنمون ها بهره اي ببريم تا در راه زيستن و تعامل اجتماعي كمتر دچار لغزش شويم.                       مدير سايت                                                              
درس های مهم زندگی ـ درسی برای زندگی ـ درس زندگی ـ آموزه هایی برای زندگی ـ راه و روش صحیح زندگی ـ زندگی بر پایه انسان دوستی‌ ـ نوع دوستی

منبع این مقاله : :نشر دانش زبان و ادبيات فارسي
آدرس این مطلب : http://pursaeidy.ir/70//بدون موضوع/درس-هاي-مهم-زندگي/