تاریخ : جمعه، 28 آذر ماه، 1393
موضوع :

واقعيت ها

واقعيـت ها

يك سري اموري هستند كه علت وقوع آنها را نوع رفتار انسان رقم مي زند. چنانچه رفتار، مطلوب و ارزشمند باشد اتفاقات شيريني در زندگي آدمي رخ مي دهد و عكس قضيه نيز صادق است. يعني چنانچه خباثت، خودخواهي، مردم آزاري و از اين امور رذيله بر زندگي فرد سايه انداخته باشد، پيوسته حوادث ناگوار حادث مي شود.
واقعیـت هاrnrnیک سری اموری هستند که علت وقوع آنها را نوع رفتار انسان رقم می زند. چنانچه رفتار، مطلوب و ارزشمند باشد اتفاقات شیرینی در زندگی آدمی رخ می دهد و عکس قضیه نیز صادق است. یعنی چنانچه خباثت، خودخواهی، مردم آزاری و از این امور رذیله بر زندگی فرد سایه انداخته باشد، پیوسته حوادث ناگوار حادث می شود.

منبع این مقاله : :نشر دانش زبان و ادبيات فارسي
آدرس این مطلب : http://pursaeidy.ir/65//بدون موضوع/واقعيت-ها/