تاریخ : شنبه، 30 فروردين ماه، 1393
موضوع :

الهام انديشمندان

جه نيكوست اگر لغزش خويش را با رهنمود بزرگان پاكيزه گردانيم!




از آیت الله بهجت فومنی بیاموزیم راز زندگی راrnهیچ کودکی نگران وعده ی بعدی غذایش نیست زیرا به مهربانی مادرش ایمان دارد. ای کاش من هم مثل او به خدایم ایمان داشته باشم.

منبع این مقاله : :نشر دانش زبان و ادبيات فارسي
آدرس این مطلب : http://pursaeidy.ir/58//بدون موضوع/الهام-انديشمندان/