نشر دانش زبان و ادبيات فارسي
تلنگر

تاریخ : دوشنبه، 14 خرداد ماه، 1397   موضوع :

تلنگرrnوقتی با یک انگشت به سمت کسیrnاشاره می کنی و مسخره اش می کنیrnاگر خوب به دستت نگاه کنیrnسه تا انگشتت به سمت خودته!
منبع این مقاله : نشر دانش زبان و ادبيات فارسي

http://pursaeidy.ir/

آدرس این مقاله :
http://pursaeidy.ir/modules.php?name=News&file=article-seo&sid=95/بدون موضوع/تلنگر.-كسي-را-تمسخر-نكن/