نشر دانش زبان و ادبيات فارسي
تعامل اجتماعي

تاریخ : جمعه، 13 آذر ماه، 1394   موضوع :

به دیگران خوبی کنید تا از آنها خوبی ببینید. لغزشها را نادیده بگیرید تا شما هم بخشیده شوید. هرگز به دیگران توهین نکنید .حرمت دیگران را نگه دارید. خدا مهربان است و مهربانی را دوست دارد.
منبع این مقاله : نشر دانش زبان و ادبيات فارسي

http://pursaeidy.ir/

آدرس این مقاله :
http://pursaeidy.ir/modules.php?name=News&file=article-seo&sid=81/بدون موضوع/مهربان-باشيد/